Shiko Shpija e Kosoves 2 Live , Shiko Big Brother Albania 4 Live,Shiko Ndeshje Futbolli LIVE
Mirë se vini te web faqja e Endrit Miftarit  
  Shtëpia
  Moti
  Personalitete shqiptare
  Dëgjo Radio
  Emra Shqip
  Video
  Filma Shqiptarë
  Horoskopi Ditor
  Fjalë të urta
  Moti në Shqipëri
  Kontaktimi
  Harta Gjeografike
  Libri i Vizitorit
  Barcoleta shqip
  Shkarko programe falas
  Humor 20014
  Videoklipe për telefon
  Kuriozitete
  Në cilën ditë ke lind?
  Zbukuro emrin
  Si lidhet kravata?
  Dërgo 30 sms falas NEW 2010
  Dizajn by Me!
  RTK LIVE
Shtëpia
The last comments on this page:
Comment posted by Robertjap( ka.ly.z.in291.5.gmail.com ), 12/12/2017 at 2:08pm (UTC):
Gioreteejk lopdfgd Iorty [url=http://sitegood6.com/]sitegood6.com[/url]

Comment posted by Jesseedize( k.alyzi.n.2.9.15gmail.com ), 12/12/2017 at 12:20pm (UTC):
Fiprhjio! Goertu! [url=http://sitegood5.com/]sitegood5.com[/url]

Comment posted by RandyBaive( katyaivanova06112015gmail.com ), 12/10/2017 at 2:48am (UTC):
Бесплатный онлайн кинотеатр [url=https://kinotavr.info/]Kinotavr.info - фильмы онлайн[/url]

[url=https://kinotavr.info/]смотреть кино онлайн в hd качестве бесплатно[/url]
[url=https://kinotavr.info/]смотреть русские военные фильмы[/url]
[url=https://kinotavr.info/]бандитский петербург 9[/url]
[url=https://kinotavr.info/]лучшие фильмы 720[/url]
[url=https://kinotavr.info/]кино смотреть онлайн бесплатно новинки хороши качеством[/url]

Comment posted by MichaelLem( k.alyzi.n.2.915gmail.com ), 12/05/2017 at 5:20pm (UTC):
Giopuiomo!
[url=http://sitegood4.com]http://sitegood4.com[/url]

Comment posted by Josephviada( ka.l.yzin.2.915.gmail.com ), 12/05/2017 at 4:08pm (UTC):
Klass petrovieski [url=http://sitegood3.com/]http://sitegood3.com[/url]

Comment posted by Roberthoupt( k.aly.zin29.15gmail.com ), 12/05/2017 at 2:35pm (UTC):
Klass petrovieski
[url=http://sitegood2.com]sitegood2.com[/url]

Comment posted by brcinkyc( ziykgmail.com ), 12/04/2017 at 2:27pm (UTC):
Ñâåæèå<a href="http://tiod.ru/">ñìîòðåòü îíëàéí ôèëüìû 2017 2018</a>
http://tiod.ru/
Ñíåãîâèê
Àðèòìèÿ

Comment posted by gprfjeqy( stfvgmail.com ), 12/04/2017 at 1:55am (UTC):
Íîâûå<a href="http://tiod.ru/">ñìîòðåòü îíëàéí êèíî 2017 2018</a>
http://tiod.ru/
Êîìàòîçíèêè
Çäðàâñòâóé, ïàïà, Íîâûé ãîä! 2

Comment posted by Normanjah( ucnnu-kupi.ru ), 11/29/2017 at 5:59am (UTC):
[url=https://595933.ru/]купить квартиру в петрозаводске без посредников
[/url]

Comment posted by RubenVah( gaidzinnpa.kiev.ua ), 11/28/2017 at 2:44pm (UTC):
Øàëîì! Åñòü âàæíàÿ, äëÿ âàñ, èíôîðìàöèÿ:

4.) Ñîííèêàì âåðèòü íåëüçÿ. ×òî åñòü ñîí? Ñîí ýòî ïóòåøåñòâèå äóøè.  äåéñòâèòåëüíîñòè äóøà (íåóíè÷òîæèìîå íà÷àëî âñåõ ïîäâåðæåííûõ ãèáåëè âåùåé) îäíà íà âñåõ ("ß è Îòåö - îäíî." îò Èîàííà 10:30; èíûìè ñëîâàìè, âàñ áîëüøå ÷åì îäèí è âû ÿâëÿåòåñü âñåìè äðóãèìè ëþäüìè [ñóùåñòâàìè] â ýòîò ñàìûé ìîìåíò). Âñž ÷òî «îòëè÷àåò» ëþäåé, ýòî òîëüêî ñîçíàíèå (ðàçóì) è äóõ (äîáðûé èëè çëîé). Âî âðåìÿ ñíà äóøà ïîêèäàåò òåëî è ïåðåìåùàåòñÿ â äðóãóþ òî÷êó ïðîñòðàíñòâåííî-âðåìåííîãî êîíòèíóóìà (â èíîãî âàñ), à òî, ÷òî âû âèäèòå – ýòî ëèøü ïîïûòêà âàøåãî ðàçóìà ïåðåäàòü ýòó èíôîðìàöèþ, îáëå÷ü åž â ïîíÿòíóþ äëÿ âàñ ôîðìó (òî åñòü, âåùè âî ñíå, ñîâñåì íå òàêèå, êàêèìè êàæóòñÿ). Íà ñàìîì äåëå ýòî äîëæíî ïîìîãàòü âàì, à íå âðåäèòü (ñàìîå ãëàâíîå ýòî ÷óâñòâà îòíîñèòåëüíî ïåðåæèòîãî âî ñíå, à íå òî, ÷òî âû òàì âèäåëè; âñž ÷òî âû âèäåëè âî ñíå èìååò îòíîøåíèå ê äðóãèì ëþäÿì, à íå ê âàì, äàæå åñëè âû óâåðåíû, ÷òî âèäåëè ñåáÿ). Êðîìå òîãî, ñíèòüñÿ òîëüêî "ïðîøëîå", à íå "áóäóùåå" (ïîñëå êîíòàêòà [ëþáîãî, â òîì ÷èñëå ïðè îáùåíèè ïîñðåäñòâîì ñåòè èíòðåíåò] ñ äðóãèìè ëþäüìè, êîãäà áûëè ïåðåæèòû îïðåäåëåííûå ýìîöèè). Èíûìè ñëîâàìè, âåùèõ ñíîâ íå áûâàåò. Ñàìîå ãëàâíîå: âàøà æèçíü – ýòî ïðîöåññ òâîðåíèÿ, à íå îòêðûòèÿ. Ýòî çíà÷èò, ÷òî ÷èñòàÿ ðåàëüíîñòü ñîçäàåòñÿ «çäåñü è ñåé÷àñ», à íå âîñïðîèçâîäèòüñÿ, â òîì ÷èñëå èç ñíà. Ïîýòîìó ïðèäàâàòü ñåðüåçíîãî çíà÷åíèÿ ñíàì íå ñòîèò, êàêèìè ðåàëüíûìè îíè áû íå êàçàëèñü (ýòî áûëà ëèøü îäíà âîçìîæíàÿ ðåàëüíîñòü, èç áåñêîíå÷íîãî êîëè÷åñòâà âîçìîæíûõ).

Ñ÷àñòëèâî è óäà÷è!

Êîìó íå â æèëó, ïîäïèøèòåñü íà ýòîãî ìåëêîãî ôðèêà: http://instagram.com/classic_shval/

Comment posted by EdwardAgoxy( edwardfealfmail.ru ), 11/26/2017 at 2:50pm (UTC):
Stehst du auf geile Ärsche? Machen dich dinge wie: http://gratis-pornos.org Anal ficken an Dann ist diese Seite genau richtig für dich. Arschgeile Mädchen stecken mit Vorliebe ihre geile Zunge tief in enge Arschlöcher hinein um sie auszuschlecken. Egal ob jung oder alt - hemmungslos lassen sich diese geilen Teens von hinten in den Arsch ficken. Magst du sehen, wie sie knallhart in den Po gefickt werden. Danach bedanken sie sich dann mit Eierlecken und einem schönen Blowjob um den Schwanz wieder sauber zu lecken
Geile Private Amateure und bekannte http://kostenloseporno.org Analfisting treffen hier aufeinander. Genieße den Sex hemmungslose Luder vor der Livecam oder auf den zahlreichen Videos und Bildern !!! Hier siehst du Annas private Bilder. Unter der Dusche, mit ihrem Freund im Bett, auf geiler Spritztour im Grünen. Hunderte Bilder gibt es von ihr bei uns! Ganz privat und ganz geil!! Schau dir an, wie sie es sich in der Dusche selbst besorgt.
Teens mit klatschnassen Fotzen in geilen Fickfilmen warten nur darauf von dir gedownloadet zu werden. Hier gibt es http://kostenloseporno.org Analdehnung Videos zum anschauen. Echte Sexschlampen in geilen Porno videos. Ob du einen Lesbenfilm oder Deep Throat Streifen suchst. Junge Schülerinnen beim ersten mal oder Arschfickfilme. Echt Harte XXX Pornos mit Porno Stars wie Mae. über 10000 andere fickgeile Sexhasen in hochwertigen Pornostreifen
http://erotika.mobi hd filmler izle sitesine hepinizi bekleriz http://xn--altyzili-porn-sfb3t.club altyazili porno izle http://xn--pornfilmizl-teb51c.club porno film izle http://www.xn--strporn-fxa5k.club bedava porno izle

Comment posted by SvetikSexKat( superpapaopamail.ru ), 11/22/2017 at 5:39pm (UTC):
Секс-шоп в Иркутске «Ledesire.shop» предлагает секс игрушки - конфидициально! Об этом никто не узнает:)

«Ledesire.shop» позволяет подобрать нужные секс игрушки в Иркутске, получить детальную информацию и сделать заказ, при соблюдении условий полной анонимности.

[url=http://ledesire.shop]Много секс игрушек в секс-шопе Иркутска[/url]

Comment posted by JosephTut( saertwert23gmail.com ), 11/21/2017 at 3:28pm (UTC):
Здравствуйте, скорее http://vulkan-cazino24.com .

На сегодняшний день, в эпоху технологического прогресса, Вулкан автоматы переместились на Интернет – пространство, здесь они стали еще более доступными, выгодными и удобными, и продолжают активно действовать в онлайн режиме. Это стабильный и честный клуб, который действует с 2010 года и продолжает наполняться новинками и развиваться в направлении улучшений своего сервиса.
Гарантии, акции, выигрыш ждут тебя


Ниже сайт:
http://vulkan-cazino24.com
[url=vulkan-cazino24.com] слоты играть [/url]

Comment posted by Jefferymn( fgyo.asrvveri.l.gmail.com ), 10/22/2017 at 2:43pm (UTC):
Brand-new prostitutes are introduced to social networks. Vertical in the road and looking in the interest a client becomes not popular. Thus prostitutes all proper advertising on the Internet.
http://rgmechanics.ru/user/RobertEl/

Comment posted by Bbraevent3( wojtek.ironickigmail.com ), 10/19/2017 at 11:23pm (UTC):
Glamor Wedding Makeup Workshop in Rzeszów with Kinga Kolasińska
- Polish Champion in Professional Makeup,
Polish Extravaganza in Extravagant Makeup,
Finalist of the World Championship,
Finalist of the 2014/2016 Art Project.
https://www.facebook.com/events/1788677431425054/
Warsztaty Makijażu Ślubnego Glamour w Rzeszowie z Kingą Kolasińską - Mistrzynią Polski w makijażu profesjonalnym, Wicemistrzynią Polski w makijażu ekstrawaganckim, finalistką Mistrzostw Świata, finalista projektu artysta Roku 2014/2016.

Comment posted by Jefferymn( fgyodaasr.vva.rertil.gmail.com ), 10/18/2017 at 7:51am (UTC):
Modern prostitutes are introduced to collective networks. Vertical in the high road and looking an eye to a shopper becomes not popular. Thus prostitutes all place advertising on the Internet.
http://detdom86.ru/user/DonaldPiz/

Comment posted by ThaddeusWV( nikolajpervyj76gmail.com ), 10/10/2017 at 3:31pm (UTC):
Я Вас категорически приветствую,мы специализируемся на грузоперевозках в Крыму по индивидуальному заказу.

В наши услуги входит все необходимое:
- автомобили разной кубатуры и предназначний
- грузчики
- Страховочное оборудование


Звоните , консультация именно вашей потребности и более точный расчет по цене - бесплатно!
Сроки. Гарантии. Официальное оформление.


Ниже сайт:
http://gruzoperevozkisevastopol.ru
<a href=http://gruzoperevozkisevastopol.ru> Заказать грузоперевозки в Севастополе </a>
https://vk.com/sevastopolgruz

Comment posted by ClintDum( fabrikamodyi.ua ), 10/09/2017 at 11:20pm (UTC):
Онлайн-магазин одежды для женщин “Фабрика Моды” предлагает широкий ассортимент стильной женской одежды от производителя из Одессы. [url=http://fabrika-mody.ru/]прямая поставка из одессы фабрика моды[/url]. Уже более 12-ти лет фирма «Фабрика Моды» представляет свою высококачественную одежду на мировом рынке.

В каталоге нашего Интернет-магазина вы можете найти модную одежду для женщин отличного качества! [url=http://fabrika-mody.ru/]интернет магазин дом моды одесса[/url]. Мы предлагаем самые доступные цены на одежду для женщин в России за счёт того, что сотрудничаем напрямую с производителем! У нас вы найдёте всё, что нужно женщине: платья и костюмы, пиджаки и жилетки, рубашки и блузки, купальники и одежду для активного отдыха, верхнюю одежду и даже стильное нижнее бельё высокого качества. Удобный выбор одежды в каталоге позволяет быстро выбрать нужную одежду желаемого цвета и фасона. [url=http://fabrika-mody.ru/]фм прямой поставщик одесса одежда официальный сайт[/url]. Вы сможете выбрать одежду, применив имеющиеся фильтры поисковика каталога; цвет, модель, рукав, размер, сезон и тп.

У нас в каталоге имеются модели, как для каждодневной жизни, так и для всяких торжеств и других мероприятий: строгие костюмы и вечерние платья, а также модели платьев нестандартных больших размеров. [url=http://fabrika-mody.ru/collection/platya]интернет магазин вечерних платьев недорого[/url]. Заказать и приобрести женскую одежду от “Фабрика Моды” можно на вебсайте нашего Интернет-магазина. Доставка нашей одежды возможна по всей территории России.

Comment posted by Tayship( blocyso17hotmail.com ), 10/05/2017 at 7:55am (UTC):
Продам Б/У блок памяти к автомобильным электронным весам.
Покупался [url=http://guddok.ru/out/vesa.html]здесь.[/url]
При помощи данного блока, удалено возможно скорректировать
показания веса втч на автомобильных весах.
Также есть в наличии платы к платформенным весам с возможностью
исключить или прибавить вес тары, шесть режимов работы,
или четыре но с процентом.

Comment posted by Rogermaigo( rogergoolemail.ru ), 09/30/2017 at 2:40am (UTC):
For ladies, shoes are 1 of the most essential things to invest discretionary money on. The little hollow column of the Shox is making up the midsole of the shoe. The quality of materials in the shoes determines their ease and comfort.online shopping shoes.

Comment posted by Fainadox( prostitutkibenmail.ru ), 09/22/2017 at 10:04pm (UTC):
<H1> Prostitutes Kiev </H1>
Individuals http://www.mu-ckd.ru/user/BradleyRot/
updated selfish of profiles as a service to copulation unsolicited of storm
Hey. I wrote a yearn, wish line at key, but undisputed it was too) so in a nutshell.
I live with my husband seeing that 7 years, 2 children. We live unambiguously when it is normal. He earns right, accountable, but there is entire bug.
He's against me to smoke

Yes, so much against that almost got divorced some times, exclusive for this reasoning, the others were not.
When we met - I smoked and told him roughly it at once. But he dolbal that I dire to quit. I tried, threw, but broke, and unassumingly smoked on, hoping that I would speedily leave. But did not keep time - he recognized.

Extra life-force, tantrums and bargaining (blowjobs at chief ask for during the break to smoke) and all that.
For the for the present of pregnancy I threw and did not smoke suitable diverse years. And now. I'm already 30 years precious, an of age the human race, my store, also for 30, thought all these childhood jumps in the past.
But no, I started smoking - and he again on the skids wrong the chain.

<a href="#">Prostitutes</a>

Comment posted by Dimonn17( bernal.davidmail.ru ), 09/22/2017 at 9:06am (UTC):
Косметические средства(натуральные) создается на основе лечебных трав, водорослей, минеральных веществ, продуктов пчеловодства и прочих веществ, которые обладают 100% целебными свойствами. Особое преимущество подобных веществ – полное отсутствие агрессивных химических веществ, которые могут негативно влиять на человеческий организм и часто обладают эффектом «отката», если вы откажетесь от использования то ухудшается состояние кожи.
[url=http://2s5.ru/]http://2s5.ru/[/url]

Comment posted by SarahHok( evlatbtmail.ru ), 09/20/2017 at 2:12pm (UTC):
TESTO-MAX (SUSTANON)
WHAT IS IT? HOW IT WORKS


natural ways to boost testerone
what is considered low testosterone
testosterone how to increase
testosterone booster shots
testosterone weight loss women
testosterone and trenbolone cycle
testosterone and health
sex hormone testosterone
testosterone supplements in pakistan
can being overweight cause low testosterone
how can a woman increase testosterone levels
bodybuilding steroids without side effects
hcg injections price
testosterone booster pills gnc
testosterone levels throughout life
why do women need testosterone
main class of male hormones
testosterone is secreted by the
testosterone replacment therapy
secretion of testosterone
low testosterone natural solutions
natural forms of testosterone
how to know if testosterone is low
how long does tren cough last
what is hcg for men
what does testosterone do in females
where can i check my testosterone levels
testosterone booster cream
how much are testosterone injections
what helps boost testosterone
where to buy trenbolone acetate
low male testosterone
how is testosterone produced in males
male testosterone pills gnc
a good testosterone booster
what testosterone does
what will testosterone booster do for me
do i have low testosterone levels
testosterone chemical structure
testosterone inhibiting foods[url=http://buy-steroids.org/cutting/]benefits testosterone injections[/url]

Comment posted by Tomekafes( pelageyasorokina18xxdmail.ua ), 09/17/2017 at 11:23am (UTC):
<a href=http://angeladorer.com/>ïîðíî ñàéò ìîëîäåíüêèå</a>

<a href=http://angeladorer.com/>ïîðíî âèäåî hd ìîëîäåíüêèå</a>

<a href=http://angeladorer.com/>ìîëîäåíüêèå ÷àñòíîì ïîðíî</a>

Comment posted by Clintontar( clintonlipmail.ru ), 09/14/2017 at 1:26pm (UTC):
love fishing and camping <a href="http:/fastfixrollerdoors.com.au">doors</a>

Comment posted by vikarodimkinaRow( parsencevaggmail.com ), 09/05/2017 at 12:55am (UTC):
Russian sex videos Russian girls
Here, the girls undress and show themselves completely free of charge, you want to pay you want to pay
http://sexweb.ale12.com

Comment posted by Rogermaigo( rogergoolemail.ru ), 09/01/2017 at 5:17pm (UTC):
In this kind of a situation, womens heels online stores are a boon to ladies. Of program?it has been granted to have a good track record as the advantages of in ad. This occurs when the pillow is too high for you.online shopping clothes.

Comment posted by SeoCah( glyctimanri1970plusgmail.ru ), 08/22/2017 at 12:36am (UTC):

seorussian.ru - Раскрутка сайтов по Москве

<a href=http://seorussian.ru>seorussian.ru - Раскрутка сайтов</a>

Comment posted by Zcqme628m( h2813viafkinogomyhit.ru ), 08/15/2017 at 10:26am (UTC):
Perfect Girls Teens. Ass Fuck Girl. http://hotmoza.mobi/ Hardcore Teen Sex Tubes. Teen Nude Sex Movies.

Comment posted by Jesusoneks( vonikantyandex.ru ), 08/14/2017 at 7:26pm (UTC):
ALFA TREND - 92% +

ПРИБЫЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ на Опционами и Forex !
ALFA TREND — Самый Точный & Проверенный Сверх-Прибыльный Авторский Индикатор,
Новинка 2017! Уникальная Новая Разработка
от Трейдера
НОВЫЙ <a href=https://forexprofessional.ru/>ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР</a> ALFA TREND
Индикатор ALFA TREND - это новейший прибыльный индикатор, созданный для профессионального инвестирования на рынке форекс и с бинарными опционами. Индикатор может работать на любой валютной паре и гарантирует 92% успешных сделок ежедневно. В индикаторе используется лучший профессиональный алгоритм с уникальной логикой, который является уникальной авторской разработкой. Это абсолютная новинка 2017 года - аналогов нет даже в буржунете! Надежный проверенный инструмент который подойдет как новичкам так и профессионалам - авторский сверх-точный индикатор для реально прибыльной торговли!

https://forextradingonline.ru/

ВЫЖМИ ИЗ ФОРЕКС МАКСИМУМ!
Новости форекс http://forexprofessional.ru/Add comment to this page:
Your Name:
Your Email address:
Your website URL:
Your message:

Endrit Miftari  
  Kjo është web faqja e Endrit Miftarit  
Facebook 'Like' Button  
   
Advertisement  
   
Mirë se vini  
  Kjo është web faqja e Endrit Miftarit  
Këtu ju mund të gjeni gjithqka që ju nevojitet  
  Mos harroni që qdo ditë të na vizitoni  
Sot kanë qenë 24 visitors (62 hits) në këtë webfaqe
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=