Shiko Shpija e Kosoves 2 Live , Shiko Big Brother Albania 4 Live,Shiko Ndeshje Futbolli LIVE
Mirë se vini te web faqja e Endrit Miftarit  
  Shtëpia
  Moti
  Personalitete shqiptare
  Dëgjo Radio
  Emra Shqip
  Video
  Filma Shqiptarë
  Horoskopi Ditor
  Fjalë të urta
  Moti në Shqipëri
  Kontaktimi
  Harta Gjeografike
  Libri i Vizitorit
  Barcoleta shqip
  Shkarko programe falas
  Humor 20014
  Videoklipe për telefon
  Kuriozitete
  Në cilën ditë ke lind?
  Zbukuro emrin
  Si lidhet kravata?
  Dërgo 30 sms falas NEW 2010
  Dizajn by Me!
  RTK LIVE
Shtëpia
The last comments on this page:
Comment posted by EROSmoothe( alyamassage-nyc.com ), 07/24/2018 at 2:55pm (UTC):
Visitors to workshop can find many questionnaires woman of any age and nationality performing four hands massage in the city NYC.

Girls are able not only to give pleasure in this way, but also to demonstrate their other abilities to men of the stronger sex. Beauties perform body work a massage that will produce a gentleman a vivid impression.
Prices for erotic massage depends on qualification Girls and the skills that she possesses. Before making a choice, carefully study the prices for services and customer feedback about the work of one or another masseur specialist. We are sure that the search for a real professional masseur will be crowned with success and you will be satisfied with the quality of our services. Masseurs are skilled workers in their field and they will help you relax after a hard day.


Our Spa New Jersey. - [url=https://body-rub.massage-nyc.com]body rub massage[/url]

Comment posted by Latonyaguict( mariamalcolm154yandex.com ), 04/10/2018 at 4:29pm (UTC):
This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can solve any antibot protection.
Captcha Bypass Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8400 other types!

You read this - it means it works!
Details on the official website of XEvil, there is a free demo version.

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"

Comment posted by DavidJex( b.es.t.bxox.info ), 01/04/2018 at 5:50pm (UTC):
Print and download sheet music for Piano Man by Billy Joel. Sheet music arranged for Easy Piano in C Major (transposable). SKU: MN0092799.

Piano music - http://piano.bxox.info

Comment posted by Jaimelog( jjeh6tkomail.ru ), 01/02/2018 at 8:45pm (UTC):
Лучший проект по заработку в интернете
http://www.dengipriz.xyz

Comment posted by Wright CNC( techsupportwrightcnc.com ), 01/01/2018 at 4:56am (UTC):
http://Wrightcnc.com

Comment posted by alkogolrussia( russianalkogolyandex.ru ), 12/19/2017 at 9:59pm (UTC):
Предлагаю вашему вниманию качественный алкоголь по демократичным ценам.
Доставка по всей России от 1 коробки (3 канистры по 5л)

В наличии:
Водка (Де люкс) 600руб5л
Водка со вкусами (Виноград, вишня, грейпфрут, дыня, клюква, лимон, мята, черная смородина) 600руб5л
Коньяк (обычный 5 звезд, шоколадный, вишневый, миндальный, карамельный, барбарис, мускат, абрикос) 600 руб5л
Ром Баккарди (белый, черный) 650руб5л
Текила Olmeca (золотая, серебряная) 650руб5л
Виски Grants 650руб5л
Наливка спотыкач (вишня с черносливом, 60% сахара) 650руб5л
Амаретто (миндаль, вишня) 600руб5л
Джин "Бифитер" 900 руб5л
Абсент "Ксента" 900руб5л
Самбука "Молинари" 900руб5л
Ментоловая водка "Минта" Финская водка 900руб5л
"Куантро" апельсиновый ликер 900 руб5л
Мартини (вермут) 900руб5л
Вино крепленое 18% (Малиновое, изабелла, вишневое) 600 руб5л
Спирт "Люкс" 96 градусов 850руб5л

Весь алкоголь отличного качества и постоянно проходит контроль качества.
Доставка по территории России транспортными компаниями занимает от 2ух до 15 дней.
Контакты для связи:
+7 918 4880243 Алексей (Телефон, viber, whatsapp, skype)

Comment posted by Kennethbic( raymundo.strickland5719mail.ru ), 12/17/2017 at 3:46pm (UTC):
[url=http://zyngachipbayi.com] Chip Satışı[/url]

Comment posted by Kennethbic( raymundo.strickland5719mail.ru ), 12/17/2017 at 5:38am (UTC):
[url=http://zyngachipbayi.com] Chip Satışı[/url]

Comment posted by Gracecam( p.rikolix.axa4gmail.com ), 12/15/2017 at 7:32am (UTC):
Shop All For Home - unique T-Shirts, Tank Tops, Tote Bags, Wall Tapestries, Posters, Mugs, Duvet Covers, Dresses, Clocks, Art Prints.
Unique gifts for all occasions.
Please visit online shop - <a href=https://www.redbubble.com/people/Goshadron/shop/>Shop All For Home</a>
Click Here: https://www.redbubble.com/people/Goshadron/shop
Worldwide shipping.

Comment posted by RobertBS( blackstuff.ingmail.com ), 12/14/2017 at 7:02am (UTC):
Hi
we are carders and we are offering something special to you
carders are able to send you iPhone Money Transfers from Hacked Crdentials or credit cards
let's fix your problem of getting anything
are you worried about your loan payment ?
do you want a iPhone but dont have Money to buy ?
Do you want to go on vications and dont have Money ?
Do you want to stay in 5 stat hotel and Money is not enough ?
are you unable to payment your student loan ?
are you out of Money and need more cash ?

if yes simply visit website and found lot of way which will get of your all problems

http://verifiedcarder.ws/

dont't forget to reffer your friends who have similare issues
incase you have any problem let me know at my mail or ICQ :

Comment posted by Josephsleed( k.a.ly.z.in..29.15gmail.com ), 12/13/2017 at 1:25pm (UTC):
Just Gay Porn, Gay porn videos [url=http://snowco.mobi/gay]http://snowco.mobi/gay/[/url] India Private Sex. Cute Teen Xxx. Gone Wild Tube.

Comment posted by Robertjap( ka.ly.z.in291.5.gmail.com ), 12/12/2017 at 2:08pm (UTC):
Gioreteejk lopdfgd Iorty [url=http://sitegood6.com/]sitegood6.com[/url]

Comment posted by Jesseedize( k.alyzi.n.2.9.15gmail.com ), 12/12/2017 at 12:20pm (UTC):
Fiprhjio! Goertu! [url=http://sitegood5.com/]sitegood5.com[/url]

Comment posted by RandyBaive( katyaivanova06112015gmail.com ), 12/10/2017 at 2:48am (UTC):
Бесплатный онлайн кинотеатр [url=https://kinotavr.info/]Kinotavr.info - фильмы онлайн[/url]

[url=https://kinotavr.info/]смотреть кино онлайн в hd качестве бесплатно[/url]
[url=https://kinotavr.info/]смотреть русские военные фильмы[/url]
[url=https://kinotavr.info/]бандитский петербург 9[/url]
[url=https://kinotavr.info/]лучшие фильмы 720[/url]
[url=https://kinotavr.info/]кино смотреть онлайн бесплатно новинки хороши качеством[/url]

Comment posted by MichaelLem( k.alyzi.n.2.915gmail.com ), 12/05/2017 at 5:20pm (UTC):
Giopuiomo!
[url=http://sitegood4.com]http://sitegood4.com[/url]

Comment posted by Josephviada( ka.l.yzin.2.915.gmail.com ), 12/05/2017 at 4:08pm (UTC):
Klass petrovieski [url=http://sitegood3.com/]http://sitegood3.com[/url]

Comment posted by Roberthoupt( k.aly.zin29.15gmail.com ), 12/05/2017 at 2:35pm (UTC):
Klass petrovieski
[url=http://sitegood2.com]sitegood2.com[/url]

Comment posted by brcinkyc( ziykgmail.com ), 12/04/2017 at 2:27pm (UTC):
Ñâåæèå<a href="http://tiod.ru/">ñìîòðåòü îíëàéí ôèëüìû 2017 2018</a>
http://tiod.ru/
Ñíåãîâèê
Àðèòìèÿ

Comment posted by gprfjeqy( stfvgmail.com ), 12/04/2017 at 1:55am (UTC):
Íîâûå<a href="http://tiod.ru/">ñìîòðåòü îíëàéí êèíî 2017 2018</a>
http://tiod.ru/
Êîìàòîçíèêè
Çäðàâñòâóé, ïàïà, Íîâûé ãîä! 2

Comment posted by Normanjah( ucnnu-kupi.ru ), 11/29/2017 at 5:59am (UTC):
[url=https://595933.ru/]купить квартиру в петрозаводске без посредников
[/url]

Comment posted by RubenVah( gaidzinnpa.kiev.ua ), 11/28/2017 at 2:44pm (UTC):
Øàëîì! Åñòü âàæíàÿ, äëÿ âàñ, èíôîðìàöèÿ:

4.) Ñîííèêàì âåðèòü íåëüçÿ. ×òî åñòü ñîí? Ñîí ýòî ïóòåøåñòâèå äóøè.  äåéñòâèòåëüíîñòè äóøà (íåóíè÷òîæèìîå íà÷àëî âñåõ ïîäâåðæåííûõ ãèáåëè âåùåé) îäíà íà âñåõ ("ß è Îòåö - îäíî." îò Èîàííà 10:30; èíûìè ñëîâàìè, âàñ áîëüøå ÷åì îäèí è âû ÿâëÿåòåñü âñåìè äðóãèìè ëþäüìè [ñóùåñòâàìè] â ýòîò ñàìûé ìîìåíò). Âñž ÷òî «îòëè÷àåò» ëþäåé, ýòî òîëüêî ñîçíàíèå (ðàçóì) è äóõ (äîáðûé èëè çëîé). Âî âðåìÿ ñíà äóøà ïîêèäàåò òåëî è ïåðåìåùàåòñÿ â äðóãóþ òî÷êó ïðîñòðàíñòâåííî-âðåìåííîãî êîíòèíóóìà (â èíîãî âàñ), à òî, ÷òî âû âèäèòå – ýòî ëèøü ïîïûòêà âàøåãî ðàçóìà ïåðåäàòü ýòó èíôîðìàöèþ, îáëå÷ü åž â ïîíÿòíóþ äëÿ âàñ ôîðìó (òî åñòü, âåùè âî ñíå, ñîâñåì íå òàêèå, êàêèìè êàæóòñÿ). Íà ñàìîì äåëå ýòî äîëæíî ïîìîãàòü âàì, à íå âðåäèòü (ñàìîå ãëàâíîå ýòî ÷óâñòâà îòíîñèòåëüíî ïåðåæèòîãî âî ñíå, à íå òî, ÷òî âû òàì âèäåëè; âñž ÷òî âû âèäåëè âî ñíå èìååò îòíîøåíèå ê äðóãèì ëþäÿì, à íå ê âàì, äàæå åñëè âû óâåðåíû, ÷òî âèäåëè ñåáÿ). Êðîìå òîãî, ñíèòüñÿ òîëüêî "ïðîøëîå", à íå "áóäóùåå" (ïîñëå êîíòàêòà [ëþáîãî, â òîì ÷èñëå ïðè îáùåíèè ïîñðåäñòâîì ñåòè èíòðåíåò] ñ äðóãèìè ëþäüìè, êîãäà áûëè ïåðåæèòû îïðåäåëåííûå ýìîöèè). Èíûìè ñëîâàìè, âåùèõ ñíîâ íå áûâàåò. Ñàìîå ãëàâíîå: âàøà æèçíü – ýòî ïðîöåññ òâîðåíèÿ, à íå îòêðûòèÿ. Ýòî çíà÷èò, ÷òî ÷èñòàÿ ðåàëüíîñòü ñîçäàåòñÿ «çäåñü è ñåé÷àñ», à íå âîñïðîèçâîäèòüñÿ, â òîì ÷èñëå èç ñíà. Ïîýòîìó ïðèäàâàòü ñåðüåçíîãî çíà÷åíèÿ ñíàì íå ñòîèò, êàêèìè ðåàëüíûìè îíè áû íå êàçàëèñü (ýòî áûëà ëèøü îäíà âîçìîæíàÿ ðåàëüíîñòü, èç áåñêîíå÷íîãî êîëè÷åñòâà âîçìîæíûõ).

Ñ÷àñòëèâî è óäà÷è!

Êîìó íå â æèëó, ïîäïèøèòåñü íà ýòîãî ìåëêîãî ôðèêà: http://instagram.com/classic_shval/

Comment posted by EdwardAgoxy( edwardfealfmail.ru ), 11/26/2017 at 2:50pm (UTC):
Stehst du auf geile Ärsche? Machen dich dinge wie: http://gratis-pornos.org Anal ficken an Dann ist diese Seite genau richtig für dich. Arschgeile Mädchen stecken mit Vorliebe ihre geile Zunge tief in enge Arschlöcher hinein um sie auszuschlecken. Egal ob jung oder alt - hemmungslos lassen sich diese geilen Teens von hinten in den Arsch ficken. Magst du sehen, wie sie knallhart in den Po gefickt werden. Danach bedanken sie sich dann mit Eierlecken und einem schönen Blowjob um den Schwanz wieder sauber zu lecken
Geile Private Amateure und bekannte http://kostenloseporno.org Analfisting treffen hier aufeinander. Genieße den Sex hemmungslose Luder vor der Livecam oder auf den zahlreichen Videos und Bildern !!! Hier siehst du Annas private Bilder. Unter der Dusche, mit ihrem Freund im Bett, auf geiler Spritztour im Grünen. Hunderte Bilder gibt es von ihr bei uns! Ganz privat und ganz geil!! Schau dir an, wie sie es sich in der Dusche selbst besorgt.
Teens mit klatschnassen Fotzen in geilen Fickfilmen warten nur darauf von dir gedownloadet zu werden. Hier gibt es http://kostenloseporno.org Analdehnung Videos zum anschauen. Echte Sexschlampen in geilen Porno videos. Ob du einen Lesbenfilm oder Deep Throat Streifen suchst. Junge Schülerinnen beim ersten mal oder Arschfickfilme. Echt Harte XXX Pornos mit Porno Stars wie Mae. über 10000 andere fickgeile Sexhasen in hochwertigen Pornostreifen
http://erotika.mobi hd filmler izle sitesine hepinizi bekleriz http://xn--altyzili-porn-sfb3t.club altyazili porno izle http://xn--pornfilmizl-teb51c.club porno film izle http://www.xn--strporn-fxa5k.club bedava porno izle

Comment posted by SvetikSexKat( superpapaopamail.ru ), 11/22/2017 at 5:39pm (UTC):
Секс-шоп в Иркутске «Ledesire.shop» предлагает секс игрушки - конфидициально! Об этом никто не узнает:)

«Ledesire.shop» позволяет подобрать нужные секс игрушки в Иркутске, получить детальную информацию и сделать заказ, при соблюдении условий полной анонимности.

[url=http://ledesire.shop]Много секс игрушек в секс-шопе Иркутска[/url]

Comment posted by JosephTut( saertwert23gmail.com ), 11/21/2017 at 3:28pm (UTC):
Здравствуйте, скорее http://vulkan-cazino24.com .

На сегодняшний день, в эпоху технологического прогресса, Вулкан автоматы переместились на Интернет – пространство, здесь они стали еще более доступными, выгодными и удобными, и продолжают активно действовать в онлайн режиме. Это стабильный и честный клуб, который действует с 2010 года и продолжает наполняться новинками и развиваться в направлении улучшений своего сервиса.
Гарантии, акции, выигрыш ждут тебя


Ниже сайт:
http://vulkan-cazino24.com
[url=vulkan-cazino24.com] слоты играть [/url]

Comment posted by Jefferymn( fgyo.asrvveri.l.gmail.com ), 10/22/2017 at 2:43pm (UTC):
Brand-new prostitutes are introduced to social networks. Vertical in the road and looking in the interest a client becomes not popular. Thus prostitutes all proper advertising on the Internet.
http://rgmechanics.ru/user/RobertEl/

Comment posted by Bbraevent3( wojtek.ironickigmail.com ), 10/19/2017 at 11:23pm (UTC):
Glamor Wedding Makeup Workshop in Rzeszów with Kinga Kolasińska
- Polish Champion in Professional Makeup,
Polish Extravaganza in Extravagant Makeup,
Finalist of the World Championship,
Finalist of the 2014/2016 Art Project.
https://www.facebook.com/events/1788677431425054/
Warsztaty Makijażu Ślubnego Glamour w Rzeszowie z Kingą Kolasińską - Mistrzynią Polski w makijażu profesjonalnym, Wicemistrzynią Polski w makijażu ekstrawaganckim, finalistką Mistrzostw Świata, finalista projektu artysta Roku 2014/2016.

Comment posted by Jefferymn( fgyodaasr.vva.rertil.gmail.com ), 10/18/2017 at 7:51am (UTC):
Modern prostitutes are introduced to collective networks. Vertical in the high road and looking an eye to a shopper becomes not popular. Thus prostitutes all place advertising on the Internet.
http://detdom86.ru/user/DonaldPiz/

Comment posted by ThaddeusWV( nikolajpervyj76gmail.com ), 10/10/2017 at 3:31pm (UTC):
Я Вас категорически приветствую,мы специализируемся на грузоперевозках в Крыму по индивидуальному заказу.

В наши услуги входит все необходимое:
- автомобили разной кубатуры и предназначний
- грузчики
- Страховочное оборудование


Звоните , консультация именно вашей потребности и более точный расчет по цене - бесплатно!
Сроки. Гарантии. Официальное оформление.


Ниже сайт:
http://gruzoperevozkisevastopol.ru
<a href=http://gruzoperevozkisevastopol.ru> Заказать грузоперевозки в Севастополе </a>
https://vk.com/sevastopolgruz

Comment posted by ClintDum( fabrikamodyi.ua ), 10/09/2017 at 11:20pm (UTC):
Онлайн-магазин одежды для женщин “Фабрика Моды” предлагает широкий ассортимент стильной женской одежды от производителя из Одессы. [url=http://fabrika-mody.ru/]прямая поставка из одессы фабрика моды[/url]. Уже более 12-ти лет фирма «Фабрика Моды» представляет свою высококачественную одежду на мировом рынке.

В каталоге нашего Интернет-магазина вы можете найти модную одежду для женщин отличного качества! [url=http://fabrika-mody.ru/]интернет магазин дом моды одесса[/url]. Мы предлагаем самые доступные цены на одежду для женщин в России за счёт того, что сотрудничаем напрямую с производителем! У нас вы найдёте всё, что нужно женщине: платья и костюмы, пиджаки и жилетки, рубашки и блузки, купальники и одежду для активного отдыха, верхнюю одежду и даже стильное нижнее бельё высокого качества. Удобный выбор одежды в каталоге позволяет быстро выбрать нужную одежду желаемого цвета и фасона. [url=http://fabrika-mody.ru/]фм прямой поставщик одесса одежда официальный сайт[/url]. Вы сможете выбрать одежду, применив имеющиеся фильтры поисковика каталога; цвет, модель, рукав, размер, сезон и тп.

У нас в каталоге имеются модели, как для каждодневной жизни, так и для всяких торжеств и других мероприятий: строгие костюмы и вечерние платья, а также модели платьев нестандартных больших размеров. [url=http://fabrika-mody.ru/collection/platya]интернет магазин вечерних платьев недорого[/url]. Заказать и приобрести женскую одежду от “Фабрика Моды” можно на вебсайте нашего Интернет-магазина. Доставка нашей одежды возможна по всей территории России.

Comment posted by Tayship( blocyso17hotmail.com ), 10/05/2017 at 7:55am (UTC):
Продам Б/У блок памяти к автомобильным электронным весам.
Покупался [url=http://guddok.ru/out/vesa.html]здесь.[/url]
При помощи данного блока, удалено возможно скорректировать
показания веса втч на автомобильных весах.
Также есть в наличии платы к платформенным весам с возможностью
исключить или прибавить вес тары, шесть режимов работы,
или четыре но с процентом.Add comment to this page:
Your Name:
Your Email address:
Your website URL:
Your message:

Endrit Miftari  
  Kjo është web faqja e Endrit Miftarit  
Facebook 'Like' Button  
   
Advertisement  
   
Mirë se vini  
  Kjo është web faqja e Endrit Miftarit  
Këtu ju mund të gjeni gjithqka që ju nevojitet  
  Mos harroni që qdo ditë të na vizitoni  
Sot kanë qenë 17 visitors (77 hits) në këtë webfaqe
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=